Lliurament d'originals

Pel que fa als criteris de presentació d'originals per a les col·leccions de llibres que edita l'Institut d'Estudis Gironins, per tal d'assegurar una publicació homogènia i unitària, podeu consultar les normes d'obligat compliment que figuren al web, apartat Publicacions, i a la fi dels volums dels Annals més recents.

Pel que fa a l'admissió d'originals caldrà seguir uns criteris:

1. El treball haurà d'anar acompanyat de les dades següents: Nom i cognoms de l'autor/s, filiació, dades personals de contacte (per a ús intern de l'IEG), títol de l'article, subtítol (si s'escau), resum en la llengua de l'article i en anglès (màx. 100 paraules), 5 paraules clau en la llengua de l'article i en anglès.

2. S'ha de lliurar en les dates establertes, és a dir, abans del 31 de març.

3. El Consell editorial avalua la idoneïtat del treball.

Copyright © 2012 - Institut d'Estudis Gironins

Tots els drets reservats.