Política de privacitat

 • Abast de la política de protecció de dades personals

  Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal avarca qualsevol tractament de dades que pugui produir-se al navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que podem tenir presència (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas d’us de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades ja sigui en formularis en format paper o en qualsevol altre sistema.

  En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc…, i per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

   

  Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

  En compliment amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS. amb domicili social a Carrer Muralla 2 – 17004 Girona, correu electrònic info@ieg.cat.

   

  Quines Dades Personals es recullen i finalitat de les mateixes?

  Detallem a continuació, les dades de caràcter personal que es gestionen així com les seves finalitats.

  Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
  Newsletter Nom, correu electrònic. Enviament d’informació comercial legitimat pel seu consentiment. INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS.
  Contacte / Demani pressupost Nom, correu electrònic, telèfon, adreça, característiques del servei que necessita. Respondre a la seva consulta, fer-li arribar un pressupost, legitimat per una sol·licitud prèvia. INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS.

   

  El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

  INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS utilitza eines per analitzar perfils, comportaments i/o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

   

  Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

  A continuació li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d’una relació contractual.
  2. Quan ens hagi donat el seu consentiment.
  3. Per interès legítim d’INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS per mostrar-li serveis, productes o iniciatives que puguin ser del seu interès.
  4. Compliment d’obligacions imposades per Llei.

  Li recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment en la següent direcció de correu electrònic: info@ieg.cat amb l’assumpte “Ref. Protección de Datos”.

   

  Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

  Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors en la pàgina web o xarxes socials, de la mateixa manera que per a recopilar dades per a realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtindrem un consentiment explícit, indiscutible i informant del titular que, en cas de ser menor de 14 anys, serà atorgat pels pares o tutors legals.

  El tractament d’aquestes fotografies acata el principi de proporcionalitat, es a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat que s’ha prestat el seu consentiment.

   

  Dades no pertinents

  TOT HI CAP, S.L. adverteix a l’usuari que, a excepció de la existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altre persona i comunicar les seves dades personals i per tant l’usuari, en tot moment, haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin d’acord, pertinents, actuals, exactes i certes

   

  Quant de temps conservarem les seves dades?

  INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari pel fi pel que van ser recopilats. Si la directriu es diferent a la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

   

  INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS únicament cedirà les seves dades en aquells serveis en els que s’indiqui i en els casos previstos per Llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

  En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

   

  Mesures de seguretat

  INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

  L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar en disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, de la mateixa forma es compromet a comunicar a l’empresa qualsevol furt, pèrdua, o risc d’accés de tercers al seu usuari.

   

  Quin són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

  Dret Contingut Canal d’atenció
  Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS  

   

   

   

   

  info@ieg.cat

  Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
  Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
  Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
  Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  – Mentre es comprova la impugnació de la exactitud de les seves dades.

  – Quan INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.

  Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.
  Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa pot contactar amb nosaltres a la direcció info@ieg.cat

  No obstant, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

  Per exercir els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.
  L’exercici dels seus drets és gratuït.

   

  Xarxes socials

  El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS i, per tant, la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que la consultin. De la mateixa manera, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris i, per tant, a continuació es detallen unes premisses que s’han de tenir en consideració:

  L’objecte de la utilització de les xarxes socials es donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS

  En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document en quan a la recollida, tractament i cessió de dades.

  L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o socials i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, essent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

  INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els que tingui amistat en cap xarxa social.

  INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions, així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

  Recomanacions als usuaris i usuàries:

  • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa pugui oferir.
  • Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Vigili amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si contingueren imatges relatives a terceres persones.
  • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

  Les xarxes socials gestionades per INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS. són:

  Xarxa Direcció
  Twitter https://twitter.com/iegironins

Estigues al corrent de tot

Subscriu-te al nostre butlletí electrònic per rebre les últimes notícies