PUBLICACIONS

 • Llibres
 • Normes de publicació
 • Lliurament d’originals

Llibres de l'Institut d'Estudis Gironins

Col·lecció Monografies de l'Institut d'Estudis Gironins

Normes de publicació

L’Institut d’Estudis Gironins publica cada any un volum dels Annals, a través del qual vol donar a conèixer les recerques i les investigacions que fan els membres de l’entitat i els estudiosos d’altres institucions científiques i culturals, convidats a participar en homenatges i miscel·lànies.

L’àmbit territorial dels treballs: estudis, edició de textos i documents, ressenyes, crítiques, etc., serà preferentment el de les comarques gironines, Catalunya i els Països Catalans. La junta de govern també acceptarà publicar altres investigacions sobre les realitats històriques, socials i culturals que estimi convenients.

Per tal d’assegurar una publicació homogènia i unitària es dicten les següents normes obligatòries sobre la presentació i publicació d’originals:

 • 1.

  Els autors han d'enviar o presentar a la seu de la secretaria de l'IEG (Masia de la Torre, Aptat. de correus 501, 17071 - Girona ), els treballs ben redactats, polits, definitius, amb un màxim de 30 folis, escrits a una sola cara, a doble espai, incloses les notes, els apèndixs documentals, il·lustracions, mapes o gravats. Els originals s'han de lliurar picats a màquina o en una còpia de paper a partir del suport magnètic. Es recomana la forma DINA-4, amb 60/62 tipus per línia i 32 línies per pàgina. Per tal d'abaratir costos, sempre que sigui possible, es lliurarà un disquet MS-DOS, Macintosh, WP 5.1 o en altres sistemes compatibles. No s'admetran esborranys ni treballs mal redactats o amb faltes d'ortografia. Tampoc s'acceptaran treballs ja publicats o en curs d'edició en altres publicacions. Les llengües de publicació deis "Annals" són el català i el castellà. També s'accepten articles en francès, anglès, alemany i italià.

 • 2.

  Les pàgines de l'article aniran numerades al marge inferior de l'holandesa o del foli. Els treballs més llargs de 30 folis també podran ser admesos si la junta ho considera convenient. Cada treball portarà a la primera plana el títol en majúscules amb el nom de l'autor o autors en minúscula, i el nom de l'entitat a la qual representa. Un resum en la llengua de l'article i en anglès. I com a molt 5 paraules clau que resumeixin les idees del text. Es pot estructurar en subcapítols, subapartats, notes, annexos i bibliografia que duran els títols convenientment subratllats. Només s'admetran les abreviacions més usuals: fig., pàg., àprox., per ex., aC (abans de Crist), dC (després de Crist), s/d, etc. En les xifres suprimirem els punts (any 1992). Els textos i les citacions inclosos en altres llengües han d'anar en cursiva o subratllats. Els punts cardinals s'escriuran amb minúscules i sencers. En la transcripció de textos catalans antics, si l'autor no dóna cap criteri, es recomana fer servir les normes d'edició de la col·lecció "Els Nostres Clàssics" d'Editorial Barcino. Bàsicament consisteixen en la separació de mots aglutinats, l'ús de punts volats i l'apostrofació, la normalització de majúscules i minúscules, de la "i/j, u/y"

 • 3.

  La junta de govern de l'Institut d'Estudis Gironins es reserva el dret de no publicar aquells treballs que per defectes de redacció, de presentació o de contingut no s'adaptin a aquesta normativa de publicació d'originals. La junta de govern de l'Institut pot rebutjar també aquells estudis que no tinguin prou qualitat científica o bé que mostrin greus defectes de metodologia en la seva elaboració. Només l'autor és responsable del contingut de l'article, especialment quan es tracten aspectes ideològics o es donen opinions molt personals.

  Quan la junta ho cregui oportú, sotmetrà algun treball presentat a judici d'un especialista perquè en faci un informe, que després serà debatut en una reunió ordinària.

 • 4.

  Dins el text, les cites bibliogràfiques es poden fer de dues maneres. La que s'imposa més és l'anglosaxona: (Bloch, 1969),(Nolla & Casas,1984) o (Fabre et al.,1991), segons si la publicació a la qual es refereix sigui d'un, dos o més de dos autors. Si cal indicar les pàgines: (Bloch, 1969, pàg. 53), (Esteva, 1993, pàg. 64-67). Si un autor citat en el text té més d'una publicació referenciada en un mateix any cal assenyalar-ho de la següent manera: (Pla, 1990a), (Pla, 1990b),etc.

  Aquests títols aniran ordenats per rigorós ordre alfabètic de cognoms i dins del mateix cognom, per anys, seguint aquestes indicacions: si es tracta d'un llibre, el cognom en majúscules, una coma i el nom o la inicial. Si es tracta de dos autors, després del cognom i nom (o inicial) del primer, la copulativa i a continuació el nom (o inicial) i el cognom del segon autor, seguit de la data de publicació entre parèntesis, dos punts i el títol complet del llibre en cursiva (o subratllat), l'editorial si es vol, el lloc o llocs d'edició i si sembla oportú, entre parèntesis, la col·lecció on s'ha publicat l'obra:

 • 5.

  La citació de les figures dins el text es farà en el lloc apropiat, de la següent manera: (fig. 3)... )fig. 1, 12). Els gravats, dibuixos o fotografies han de ser de bona qualitat, preferentment muntats, a punt de publicar, amb escala gràfica , retolació i amb els peus del text, sempre que calgui. Quan sigui possible s'ha de citar la procedència de les fotos, qui n'és l'autor. Pel que fa a la iconografia (dibuixos, gravats) indicarem l'arxiu o biblioteca d'on provenen. A cada figura i a cada taula s'indicarà a llapis el nom de l'autor, el número d'ordre que tenen dintre del treball. La cita de documents inèdits d'arxiu, es farà de la manera més completa possible per facilitar la seva consulta a futurs investigadors. També aconsellem descriure els manuscrits i les fonts inèdites amb la màxima cura i rigor.

 • 6.

  Quan els autors corregeixin proves, galerades o paginades no podran modificar, escurçar o allargar el text, ni fer correccions d'estil. Aconsellem que els autors conservin una còpia del seu treball per poder corregir les proves. En cas que hi hagi diversos autors, les proves només s'enviaran al primer signant. Només es permeten les correccions purament ortogràfiques derivades d'un picatge incorrecte, o bé quan hi hagi problemes mecànics relacionats amb al conversió i compatibilitat entre arxius informàtics. L'autor es responsabilitzarà de les galerades corregides, que haurà de tomar en el termini de 10 dies. En el cas que l'autor/s hi afegeixi més text sobre les proves, el cost del nou picatge serà facturat directament als autors per la impremta. Els autors rebran, sense càrrec, 50 separates per article publicat i un exemplar dels Annals. En finalitzar tot el procés d'edició, es retornaran els disquets, els originals i els gravats sol·licitats. La junta no manté correspondència amb els autors dels originals enviats espontàniament. Els autors que desitgin un major nombre de separates, a càrrec seu, hauran de posar-se d'acord amb la impremta.

Lliurament d’originals

Pel que fa als criteris de presentació d’originals per a les col·leccions de llibres que edita l’Institut d’Estudis Gironins, per tal d’assegurar una publicació homogènia i unitària, podeu consultar les normes d’obligat compliment que figuren al web, apartat Publicacions, i a la fi dels volums dels Annals més recents.

Pel que fa a l’admissió d’originals caldrà seguir uns criteris:

 • 1.

  El treball haurà d'anar acompanyat de les dades següents: Nom i gnoms de l'autor/s, filiació, dades personals de contacte (per a ús intern de l'IEG), títol de l'article, btítol (si s'escau), resum en la llengua de l'article i en anglès (màx. 100 paraules), 5 paraules clau en la lengua de l'article i en anglès.

 • 2.

  S'ha de lliurar en les dates establertes, és a dir, abans del 31 de març.

 • 3.

  El Consell editorial avalua la idoneïtat del treball.

Estigues al corrent de tot

Subscriu-te al nostre butlletí electrònic per rebre les últimes notícies