Normes de publicació

L'Institut d'Estudis Gironins publica cada any un volum dels Annals, a través del qual vol donar a conèixer les recerques i les investigacions que fan els membres de l'entitat i els estudiosos d'altres institucions científiques i culturals, convidats a participar en homenatges i miscel·lànies.

 

L'àmbit territorial dels treballs: estudis, edició de textos i documents, ressenyes, crítiques, etc., serà preferentment el de les comarques gironines, Catalunya i els Països Catalans. La junta de govern també acceptarà publicar altres investigacions sobre les realitats històriques, socials i culturals que estimi convenients.

 

Per tal d'assegurar una publicació homogènia i unitària es dicten les següents normes obligatòries sobre la presentació i publicació d'originals:

 

1. Els autors han d'enviar o presentar a la seu de la secretaria de l'IEG (Masia de la Torre, Aptat. de correus 501, 17071 - Girona ), els treballs ben redactats, polits, definitius, amb un màxim de 30 folis, escrits a una sola cara, a doble espai, incloses les notes, els apèndixs documentals, il·lustracions, mapes o gravats. Els originals s'han de lliurar picats a màquina o en una còpia de paper a partir del suport magnètic. Es recomana la forma DINA-4, amb 60/62 tipus per línia i 32 línies per pàgina. Per tal d'abaratir costos, sempre que sigui possible, es lliurarà un disquet MS-DOS, Macintosh, WP 5.1 o en altres sistemes compatibles. No s'admetran esborranys ni treballs mal redactats o amb faltes d'ortografia. Tampoc s'acceptaran treballs ja publicats o en curs d'edició en altres publicacions. Les llengües de publicació deis "Annals" són el català i el castellà. També s'accepten articles en francès, anglès, alemany i italià.

 

2. Les pàgines de l'article aniran numerades al marge inferior de l'holandesa o del foli. Els treballs més llargs de 30 folis també podran ser admesos si la junta ho considera convenient. Cada treball portarà a la primera plana el títol en majúscules amb el nom de l'autor o autors en minúscula, i el nom de l'entitat a la qual representa. Un resum en la llengua de l'article i en anglès. I com a molt 5 paraules clau que resumeixin les idees del text. Es pot estructurar en subcapítols, subapartats, notes, annexos i bibliografia que duran els títols convenientment subratllats. Només s'admetran les abreviacions més usuals: fig., pàg., àprox., per ex., aC (abans de Crist), dC (després de Crist), s/d, etc. En les xifres suprimirem els punts (any 1992). Els textos i les citacions inclosos en altres llengües han d'anar en cursiva o subratllats. Els punts cardinals s'escriuran amb minúscules i sencers. En la transcripció de textos catalans antics, si l'autor no dóna cap criteri, es recomana fer servir les normes d'edició de la col·lecció "Els Nostres Clàssics" d'Editorial Barcino. Bàsicament consisteixen en la separació de mots aglutinats, l'ús de punts volats i l'apostrofació, la normalització de majúscules i minúscules, de la "i/j, u/y", etc. L'accentuació i la puntuació són les del català actual. Per governar-se millor en el món de les cites i de l'edició de textos, recomanem el llibre de Josep M. Pujol i Joan Sola, Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic, Columna, Barcelona, 1995.

 

3. La junta de govern de l'Institut d'Estudis Gironins es reserva el dret de no publicar aquells treballs que per defectes de redacció, de presentació o de contingut no s'adaptin a aquesta normativa de publicació d'originals. La junta de govern de l'Institut pot rebutjar també aquells estudis que no tinguin prou qualitat científica o bé que mostrin greus defectes de metodologia en la seva elaboració. Només l'autor és responsable del contingut de l'article, especialment quan es tracten aspectes ideològics o es donen opinions molt personals.

Quan la junta ho cregui oportú, sotmetrà algun treball presentat a judici d'un especialista perquè en faci un informe, que després serà debatut en una reunió ordinària.

 

4. Dins el text, les cites bibliogràfiques es poden fer de dues maneres. La que s'imposa més és l'anglosaxona: (Bloch, 1969),(Nolla & Casas,1984) o (Fabre et al.,1991), segons si la publicació a la qual es refereix sigui d'un, dos o més de dos autors. Si cal indicar les pàgines: (Bloch, 1969, pàg. 53), (Esteva, 1993, pàg. 64-67). Si un autor citat en el text té més d'una publicació referenciada en un mateix any cal assenyalar-ho de la següent manera: (Pla, 1990a), (Pla, 1990b),etc.

Aquests títols aniran ordenats per rigorós ordre alfabètic de cognoms i dins del mateix cognom, per anys, seguint aquestes indicacions: si es tracta d'un llibre, el cognom en majúscules, una coma i el nom o la inicial. Si es tracta de dos autors, després del cognom i nom (o inicial) del primer, la copulativa i a continuació el nom (o inicial) i el cognom del segon autor, seguit de la data de publicació entre parèntesis, dos punts i el títol complet del llibre en cursiva (o subratllat), l'editorial si es vol, el lloc o llocs d'edició i si sembla oportú, entre parèntesis, la col·lecció on s'ha publicat l'obra:

 

BLOCH, R. (1969). L'épigraphie latine, Presses Universitaires de France, París ("Que sais-je?", núm. 534).

 

NOLLA, J.M. i J. CASAS (1984). Carta arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al nord-est de Catalunya, Girona...

 

En el cas que signin el treball més de dos autors, cal donar tots els noms:

 

FABRE, G. M. MAYER i l. RODA (1991). lnscriptions romaines de Catalogne. III. Gérone, París...

 

Si un autor o autors tenen més d'una publicació esmentada en el text en un mateix any farem les cites de la manera següent:

 

PLA, J. (1990a): La pesca de la tonyina. Sitges.

 

PLA, J. (1990b): Les salaons. Estar actual d'aquesta indústria. Barcelona.

 

Si el que citem és un article d'una revista, seguirem la mateixa normativa però de la manera següent: cognom i nom (o cognoms i noms), l'any de publicació entre parèntesis, dos punts i el títol de l'article complet, una coma, i a continuació el nom de la revista en cursiva (o entre cometes), el número i si s'escau, entre parèntesis, el lloc de publicació i, finalment, les pàgines que ocupa l'article dins de la publicació. Si citem un congrés o un llibre que hagi estat editat a cura d'un o uns autors, aquests cal que constin darrera del títol del congrés o volum, entre parèntesis, indicant (editat per...) o (a cura de...).

 

Exemples:

 

CARBONELL, J. (1990-1991): Entorn a un poema catul·lià d'Antonio Agustín, "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XXXI, p g. 141-153.

 

 

LLINÁ.S, J. i J. SAGRERA (1993): Una construcció alt-imperial a Llafranc. Fases, estratigrafia i materials,"Cypsela", X (Girona), p. 105-127.

 

 

NIETO, FJ. (1984): Algunos datos sobre las importaciones de cerámica "Phocaean Red Slip" en la Península Ibérica. "Papers in Iberian Archaeology"(editat per T.F.C.Blagg, R.F.J. Jones i S.J. Keay), Oxford, pàg. 540-551 (BAR Intemational Series 193 (II)).

 

AQUILUÉ, X.R. MAR, JM. NOLLA, J. RUIZ DE ARBULLO i E. SANMARTI (1986): Una lápida dedicada a M. Iunius Silanus aparecida en el foro romano de Ampurias, "Actas de la reunión sobre epigrafía hispánica de época romano-republicana", (Saragossa, 1983),pàg. 151-156.

 

 

També s'accepten les notes a peu de pàgina, el sistema de cites tradicional. En aquest cas, dins del text, s'han de posar els números correlatius que remeten a la nota a peu de pagina. Dins de les notes, les cites es faran tal com hem indicat abans:

 

 

1. Vegeu, per exemple, CASAS, J., J. MERINO i V. SOLER, Noves observacions sobre la ceràmica d'època romana de la vila de Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà),"Cypsela", X, 1993, (Girona), pàg. 133.

 

o, si es tracta d'un llibre:

 

33. PLADEVALL, A., Guillem de Mont-rodon Mestre del Temple i tutor de Jaume I, Editorial Base, Barcelona, 1976, pàg. 54.

 

Si en un moment donat cal en una nova nota a peu de pagina tornar a citar una publicació ja esmentada no cal repetir, completes, les referencies sinó que ho farem així:

 

103. Consulteu, CASAS et al. Noves observacions..., citat pàg. 137-138. També es pot fer servir el sistema llatí de notes, op.cit. subratllat per convertir-se en cursiva.

 

o,

 

114. PLADEVALL, Guillem de Mont-rodon..., citat, pàg. 819.

 

5. La citació de les figures dins el text es farà en el lloc apropiat, de la següent manera: (fig. 3)... )fig. 1, 12). Els gravats, dibuixos o fotografies han de ser de bona qualitat, preferentment muntats, a punt de publicar, amb escala gràfica , retolació i amb els peus del text, sempre que calgui. Quan sigui possible s'ha de citar la procedència de les fotos, qui n'és l'autor. Pel que fa a la iconografia (dibuixos, gravats) indicarem l'arxiu o biblioteca d'on provenen. A cada figura i a cada taula s'indicarà a llapis el nom de l'autor, el número d'ordre que tenen dintre del treball. La cita de documents inèdits d'arxiu, es farà de la manera més completa possible per facilitar la seva consulta a futurs investigadors. També aconsellem descriure els manuscrits i les fonts inèdites amb la màxima cura i rigor.

 

6. Quan els autors corregeixin proves, galerades o paginades no podran modificar, escurçar o allargar el text, ni fer correccions d'estil. Aconsellem que els autors conservin una còpia del seu treball per poder corregir les proves. En cas que hi hagi diversos autors, les proves només s'enviaran al primer signant. Només es permeten les correccions purament ortogràfiques derivades d'un picatge incorrecte, o bé quan hi hagi problemes mecànics relacionats amb al conversió i compatibilitat entre arxius informàtics. L'autor es responsabilitzarà de les galerades corregides, que haurà de tomar en el termini de 10 dies. En el cas que l'autor/s hi afegeixi més text sobre les proves, el cost del nou picatge serà facturat directament als autors per la impremta. Els autors rebran, sense càrrec, 50 separates per article publicat i un exemplar dels Annals. En finalitzar tot el procés d'edició, es retornaran els disquets, els originals i els gravats sol·licitats. La junta no manté correspondència amb els autors dels originals enviats espontàniament. Els autors que desitgin un major nombre de separates, a càrrec seu, hauran de posar-se d'acord amb la impremta.

Copyright © 2012 - Institut d'Estudis Gironins

Tots els drets reservats.