ACTUALITAT

25/01/2023

3a edició Beca de Recerca Lluís Batlle i Prats

L´Institut d´Estudis Gironins, amb la col·laboració de l´Ajuntament de Girona i del Museu d’Història de Girona, convoca la 3a Beca de Recerca Dr. Lluís Batlle i Prats. Aquesta
beca, de caràcter biennal, té com a objectiu promoure la realització de treballs d’investigació en ciències socials i humanes en l’àmbit territorial de la ciutat de Girona, d´acord
amb les següents bases.

Bases de la beca

1. Característiques
La beca s´atorga al millor projecte inèdit de recerca en l´àmbit de les ciències humanes i socials i, específicament, en els camps de la història, de l´art, de l´arqueologia i de la geografia relacionats amb la ciutat de Girona.
L´abast de la recerca podrà superar els límits estrictes de l´actual terme municipal i del seu entorn immediat quan el projecte ho requereixi i es justifiqui convenientment.

2. Dotació de la beca
L´import de la beca serà de 4.000 €, que es faran efectius en dues parts: el primer 50% en el moment de la concessió de la beca, i el 50% restant una vegada finalitzat el projecte i després que el jurat l´hagi validat.

3. Candidats
Podran optar a la beca totes aquelles persones que, individualment o col·lectiva, presentin un projecte de recerca d´acord amb aquestes bases. En el supòsit de projectes col·lectius, caldrà indicar quina persona o persones en són els responsables.

4. Documentació
Les sol·licituds i el projecte s´hauran de presentar per escrit a la seu de l´IEG, carrer Fora Muralla, 2, 17004 Girona; per correu electrònic info@ieg.net, o per qualsevol altre mitjà, i hauran de contenir les dades següents:

4.1. El currículum del responsable i la documentació que n´acrediti les dades.

4.2. El projecte de recerca, que haurà d´incloure la motivació, el tema, la missió i els objectius, l´interès científic, la metodologia a emprar, el calendari, els arxius i les fonts previstes amb
les quals es realitzarà la recerca i una aproximació a la bibliografia que es pretén utilitzar. Haurà de tenir una extensió d´entre cinc i deu folis (2.100 caràcters amb espais/foli).

4.3. En el supòsit que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, l´IEG requerirà per escrit que es completi o s´esmeni el projecte dins el termini de deu dies naturals.
Caldrà presentar la nova documentació a la mateixa adreça indicada i en els mateixos termes i, en cas de rebre-la fora de termini, s´arxivarà la sol·licitud inicial.

5. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà el dia 15 d’abril de 2023.

6. Jurat i criteris de valoració

El jurat de la beca, presidit per l´alcaldessa de Girona i pel president de l´IEG, l´integraran la directora del Museu d´Història, el secretari de l´IEG i dos professionals de la recerca designats per cada una de les institucions convocants. Actuarà com a secretari del jurat, amb veu i sense vot, el cap d’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona.
El jurat analitzarà i avaluarà tots els projectes de recerca i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor de la beca. Si escau, podrà demanar una entrevista a les persones
candidates per aclarir dubtes. A l´hora de concedir la beca, el jurat valorarà especialment els aspectes següents:

a. La coherència i el rigor científic de la recerca
b. La idoneïtat del tema pel que fa a les necessitats de recerca històrica sobre la ciutat i el seu entorn
c. El currículum i l´acreditació de coneixements científics per desenvolupar el projecte
d. La proposta de perspectives de recerca innovadores i que puguin aportar visions diferents al procés d’investigació històrica de la ciutat
e. La viabilitat del pla de treball

El jurat es reserva el dret a declarar deserta la beca si considera que cap projecte té la qualitat suficient, o no compleix amb els criteris continguts en aquestes bases, alhora que és competent per resoldre qualsevol qüestió no regulada expressament.

7. Veredicte
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic als webs de l´Ajuntament i de l´IEG.

8. Seguiment del projecte i lliurament del treball

Conjuntament amb l´atorgament de la beca, el jurat nomenarà la tutoria per supervisar i assessorar el treball. Vuit mesos després de l´adjudicació de la beca, i per tal de valorar el
desenvolupament del projecte, el beneficiari haurà de presentar una memòria sobre l´estat de la recerca avalada pel tutor. El jurat podrà fer les consideracions que cregui convenients i,
fins i tot, suspendre la recerca si considerés que s´incompleixen greument les obligacions assumides per la persona o persones responsables del treball.
Abans del 31 de juliol de 2024 s´hauran de lliurar en paper i en suport digital, el treball més un resum d´un màxim de 16.000 caràcters amb espais. Si el jurat ho creu oportú podrà concedir una pròrroga de 60 dies naturals més enllà d´aquesta data.

9. Extinció

Els drets de la beca s´extingiran si no s´executa el treball dins els terminis establerts o si l´avaluació de la seva realització no és prou satisfactoris a consideració del jurat.

10. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud de la beca pressuposa l´acceptació íntegra d´aquestes bases, així com la cessió dels drets d´autor del projecte de recerca objecte de la convocatòria
de la beca a l´Institut d´Estudis Gironins i a l´Ajuntament de Girona, el quals es reserven el dret de publicació del treball en alguna de les seves col·leccions durant el termini de dos anys
a comptar des del dia del lliurament del treball. Si en el termini de dos anys ni l´IEG ni l´Ajuntament de Girona no el publiquen ni s´hi comprometen per escrit, la persona o persones
autores en recuperaran íntegrament tots els drets de publicació.
L´obtenció de la beca no condiciona el fet que les persones adjudicatàries puguin beneficiar-se d´altres ajuts, sempre que no superin el 100% del valor de la beca.

 

Estigues al corrent de tot

Subscriu-te al nostre butlletí electrònic per rebre les últimes notícies